ពាល និងបណ្ឌិត - Quote

ពាល និងបណ្ឌិត

 
កុំ​សេពគប់​ជន​ពាល ត្រូវសេពគប់​បណ្ឌិត ប្រយ័ត្ន​ពាល​ក្នុង​ចិត្ត ថែ​បណ្ឌិត​ក្នុង​ខ្លួន