Investment in knowledge - Quote

Investment in knowledge

Investment in knowledge pays the best interest.
ការវិនិយោគ​លើ​ចំណេះ​ដឹង គឺ​ជាការ​វិនិយោគ ​ដែល​ទទួល​បាន​ផល​ល្អ​ជាង​គេ។