The rights of every man

The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.

សិទ្ធិ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​​នឹងថមថយ នៅ​ពេល​ដែលសិទ្ធិ​របស់ ​បុគ្គល​ម្នាក់​ទៀត​ត្រូវ​បានបំពាន

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
The rights of every man, 9.5 out of 10 based on 2 ratings