បុណ្យ​ទាំងឡាយ​គួរ​ធ្វើ ទាន​ទាំងឡាយ​គួរឪ្យ កាមគុណ​កុំ​បណ្តោយ កម្មស្តាយ​ក្រោយ​កុំធ្វើ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.4/10 (24 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 12 votes)

All that we are in the result of what we have thought. if a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.

បច្ច័យទាំងឡាយ ទាំងពួងរមែងជាផល អាស្រ័យនឹងការគិត។ បុគ្គលដែលពោល ដោយវាចា ឬសម្តែងដោយគំនិតមិនល្អ តែងជៀសមិនផុតពីទុក្ខសោក។ បើជនណាពោល ដោយវាចា ឬសម្តែងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លា សុភមង្គលនឹងកើតមាន ប្រៀបដូចជា ស្រមោលដែលរមែង មិនឃ្លាតពីប្រាណអីចឹងដែរ។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)