​​វប្បធម៌​​​រលត់​​​ជាតិ​​​​​រ​​​លាយ​​ ​​វប្បធម៌​​​ពណ្ណ​រាយ​​​​ជាតិ​​​ថ្កើងថ្កាន​

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

 

កុំ​សេពគប់​ជន​ពាល ត្រូវសេពគប់​បណ្ឌិត ប្រយ័ត្ន​ពាល​ក្នុង​ចិត្ត ថែ​បណ្ឌិត​ក្នុង​ខ្លួន

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)